ARcursus s.r.o. – Všeobecné obchodní podmínky

č. 01/2017

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vydávány obchodní společností ARcursus s.r.o.., IČ: 04744811, se sídlem Nad Akáty 1595/7,
Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 252863 (dále též jen „my“ nebo „AR“). 

1.2. Jsme držitelem domény arcursus.cz a akademierodicovstvi.cz, provozujeme internetové stránky www.akademierodicovstvi.cz. (dále jen „stránka“ nebo „stránky“).

1.3. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „obchodní podmínky“ nebo „VOP“) upravují práva a povinnosti mezi námi jako poskytovatelem služeb a Vámi jako jejich objednatelem a odběratelem. Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy uzavírané mezi námi a Vámi ohledně poskytnutí služeb (kurz, školení, seminář, koučování, konzultace, poradenství, poradenství v psychologii a další služby dle naší aktuální nabídky), ať již je smlouva uzavírána prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (e-mail, on-line objednávky, pomocí přístupu na stránky, telefonicky apod.) nebo v písemné formě. Okamžikem učinění Vaší objednávky jste vázáni těmito obchodními podmínkami a potvrzujete, že jste se s jejich obsahem seznámili, bez výhrad je akceptujete a s nimi souhlasíte. 

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vzájemné vztahy těmito obchodními podmínkami a ustanoveními zákona č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník, vč. ustanovení o ochraně spotřebitele a zákonem č. 634 / 1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li druhou smluvní stranou podnikatel, řídí se vzájemné vztahy těmito obchodními podmínkami a podpůrně zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

1.5. Všechny klienty upozorňujeme, že nejsme zdravotnické zařízení a neposkytujeme služby dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),  ani sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Nejme lékaři a neposkytujeme zdravotní služby, nepředepisujeme a ani nejsme oprávněni předepisovat žádné léčebné pomůcky a léky. Naše služby nejsou hrazeny pojišťovnou. Z tohoto důvodu upozorňujeme, že veškeré zdravotní problémy je nutné konzultovat s příslušným lékařem v jeho oboru. Pokud jste v lékařské/zdravotní péči nebo užíváte léky v žádném případně Vás nenabádáme, abyste tuto léčbu přerušili/ukončili bez příslušné konzultace s Vaším ošetřujícím lékařem. Naše služby nenahrazují lékařskou péči.

1.6. Naše služby jsou charakteru poradenství, mentoringu, koučování, psychologického poradenství. Při naší práci se snažíme využívat nejmodernějších poznatků a přístupů z oblasti psychologie, filozofie, práce s lidmi a osobním rozvoji, systemického koučingu, inspirací jsou nám například principy rodinné terapie Virginie Satir, Kim Berg, Krátká terapie zaměřená na řešení (SFBT), Neurolingvistické programování (NLP), systemický přístup a jeho zdroje – teorie komunikace, kybernetika II. řádu, teorie systémů a autopoiezy.

1.7. Efektivita naší práce závisí na osobnostním nastavení a motivaci každého klienta. Mezi jednotlivými klienty mohou být z hlediska účinnosti v praxi značné rozdíly a nemůžeme garantovat výsledek naší práce z toho důvodu, že se jedná o práci s individuálním psychickým systémem. Přesto se v každém okamžiku snažíme v maximální míře klientovi pomoci s jeho potřebami, které důkladně zkoumáme a ověřujeme v dialogu.

 

II. Objednání a poskytování služeb

2.1. Vyberte požadované služby z naší nabídky, řádně vyplňte objednávkový formulář a objednávku odešlete. V závislosti na aktuální nabídce nebo druhu služby je objednávka odesílána prostřednictvím rozhraní na stránce nebo je nutno ji odeslat e-mailem / faxem na námi uvedené kontaktní údaje. Před odesláním objednávky řádně zkontrolujte její obsah a správnost Vámi uvedených údajů. V případě, že uvedete jakékoliv nesprávné, neúplné, nepravdivé, nebo zavádějící údaje, neodpovídáme za přijetí objednávky ani za její splnění.

2.2. V zájmu co nejkvalitnějšího poskytování našich služeb si vyhrazujeme právo prověřit si existenci a identitu objednávajícího. V objednávce proto musíte uvést též jméno, příjmení, emailovou adresu a telefonní číslo osoby oprávněné učinit objednávku a jednat Vaším jménem ve všech věcech týkajících se této objednávky. Za nezletilé klienty činí objednávku a v souvisejících právních vztazích jedná a odpovídá jeho zákonný zástupce, jenž rovněž odpovídá za poskytnutí informací nezbytných pro řádné poskytnutí služeb, účast klienta i bezpečnost nezletilého klienta i úhradu ceny poskytovaných služeb.  Poskytování poradenství nezletilým klientům (dále též „dítě“) nenahrazuje péči o dítě a zákonný zástupce po celou dobu poskytování služeb odpovídá za jeho bezpečnost, jakož i povinnost si dítě v místě poskytování služeb převzít. V odůvodněných případech může některá specifická Metoda vyžadovat realizaci bez přítomnosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte, v jiných případech naopak je přítomnost takové osoby nezbytná. AR se zavazuje Vám poskytnout potřebné informace o obsahu, způsobu a významu takových služeb. V případě jakýchkoliv nejasností nebo pochybností se obraťte s dotazem na přítomného pracovníka AR, nebo na vedoucí osobu nebo statutární orgán (jednatele AR).

2.3. Po odeslání objednávky Vám potvrdíme její přijetí formou emailové zprávy, telefonicky, osobně nebo jiným způsobem. Tímto potvrzením není ještě objednávka z naší strany akceptována a nevzniká závazek k jejímu splnění. O přijetí (akceptaci) objednávky z naší strany a tím i uzavření smlouvy budete informováni další samostatnou zprávou nebo potvrzením.

2.4. Nejpozději 5 (pět) pracovních dní před sjednaným začátkem našeho plnění jste povinni nám poskytnout veškeré podklady a informace, které jsou nezbytné k řádnému poskytnutí objednaných služeb. V opačném případě neodpovídáme za zpoždění, nemožnost poskytnutí služeb nebo neúplné plnění oproti obsahu objednávky. V případě porušení této povinnosti jsme oprávněni požadovat vedle náhrady vynaložených nákladů a vzniklé škody též smluvní pokutu ve výši ceny služeb dle objednávky.

2.5. V případě, že z Vaší strany bude objednáno poskytnutí služeb určitému počtu Vámi určených osob (např. objednáte školení pro X Vašich zaměstnanců apod.) a k jejich poskytnutí se tento počet osob nedostaví, nemáte nárok na slevu ani na náhradní plnění. V případě, že se k poskytnutí našich služeb dostaví vyšší než v potvrzené objednávce uvedený počet osob, vyhrazujeme si právo nadbytečné osoby vykázat, resp. službu jim neposkytnout, pokud před zahájením poskytování služeb neobdržíme Vaše rozšíření objednávky na tyto osoby a potvrzení o Vašem závazku uhradit odpovídající zvýšenou cenu služeb a nákladů s tím spojených, nebo pokud poskytnutí služeb nadbytečným osobám nebude dle našeho uvážení možné z personálních, kapacitních, bezpečnostních nebo jiných důvodů. Obdobně platí toto ustanovení též v případě, že se nejedná o osoby, ale o Vámi požadovaný širší nebo změněný rozsah plnění.

2.6. S ohledem na vysoce odborný charakter námi poskytovaných služeb je v některých případech nezbytné, abychom s přípravou plnění započali bezodkladně po obdržení objednávky. Odesláním objednávky souhlasíte s tím, že bez našeho souhlasu nelze její obsah měnit. Zároveň souhlasíte s tím, že s plněním můžeme započít před uplynutím lhůty 14 dnů  od převzetí plnění, resp. bezodkladně po učinění objednávky prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Z tohoto důvodu není možné z Vaší strany od objednávky nebo smlouvy odstoupit po té, co jsme započali s plněním. Pro předejití jakýmkoliv pochybnostem se výslovně konstatuje, že plněním se rozumí již samotná příprava semináře, kurzu, školení apod. na individuálním základě vyplývajícím ze specifik Vaší objednávky.

2.7. AR může k zabezpečení profesionality poskytovaných služeb určit na každém setkání jednoho dalšího lektora nebo organizačního asistenta dle vlastního uvážení.

2.8. AR se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které zahrnují citlivé osobní údaje, které získal od účastníků kurzu. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou. Tím nejsou dotčeny povinnosti AR k případnému poskytnutí informací uložené případně příslušnými právními předpisy nebo rozhodnutími příslušných orgánů.

2.9. Odběratelé / klienti jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které zahrnují citlivé osobní údaje získané od všech účastníků kurzu v průběhu společné práce. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení smluvního vztahu s AR.

2.10. Klient, a je-li účastníkem nebo adresátem kurzu, semináře, konzultace nebo jiné služby nezletilá osoba, pak též její zákonný zástupce jsou povinni poskytnout AR veškerou součinnost a informace  nezbytné k řádnému poskytnutí objednaných služeb.

2.11. Odběratel po skončení realizace plnění poskytnout na vyžádání dodavatele reference nebo jinou vhodnou formu zpětné vazby o průběhu plnění a spokojenosti s Kurzem. Poskytnutím  reference nebo zpětné vazby uděluje odběratel svolení k jejímu použití ze strany AR v tištěné i elektronické podobě, včetně jejího šíření  za účelem reklamy nebo propagace služeb AR. AR je však povinna zajistit, že v takto zveřejněné nebo jinak použité referenci nebo zpětné vazbě nebudou obsaženy žádné osobní údaje umožňující identifikaci odběratele/ Klienta nebo příjemce služeb, nebude-li k tomu předem udělen písemný souhlas ze strany dotčené osoby.  Povinnosti vyplývající z předpisů na ochranu osobních údajů nebo soukromí osob, od nichž se nelze dohodou stran odchýlit, tím nejsou dotčeny.

 

III. Omezení rozsahu

3.1. V zájmu co nejkvalitnějšího poskytování našich služeb si vyhrazujeme právo omezit počet osob, jimž budou služby poskytovány (zejména počet účastníků seminářů a kurzů apod.), jakož i právo neakceptovat veškeré učiněné objednávky. V případě, že okolnosti nezávislé na naší vůli znemožní nebo omezí možnost poskytnutí našich služeb uvedených v potvrzené objednávce, budeme Vás včas informovat k projednání náhradního řešení nebo ke zrušení či zúžení objednávky.

3.2. V případě jakéhokoliv nevhodného chování účastníka kurzu, semináře atp. nebo osoby, jíž jsou služby poskytovány, v důsledku, nějž by byl ohrožen nebo omezen řádný průběh kurzu nebo poskytování služeb nebo by byl ohrožen majetek, zdraví nebo důstojnost zúčastněných nebo třetích osob, je AR, resp. její dotčený pracovník oprávněn takovou osobu okamžitě a bez jakékoliv náhrady vykázat. Povinnost uhradit sjednanou cenu služeb tím zůstává nedotčena.

 

IV. Storno poplatky

4.1. Zrušení objednané služby je možné pouze písemně/elektronicky a za následujících podmínek:

4.1.1.    bezplatné storno přijímáme 15 kalendářních dnů před realizací aktivity (např. kurz, koučování, seminář atd.),

4.1.2     v případě zrušení účasti v rozmezí 14 až 4 kalendářních dnů před zahájením realizace, je účtován poplatek ve výši 50% z ceny kurzu, 

4.1.3     v případě zrušení účasti v rozmezí 3 až 2 kalendářní dny před zahájením realizace, je účtován poplatek ve výši 75% z ceny objednané služby.

4.1.4     v případě zrušení v 1 den před zahájím realizace a v den realizace nebo po něm  je účtován poplatek ve výši 100% z ceny objednané služby.

4.2. Neúčastí na kurzu, semináři nebo nedostavením se k poskytování objednaných služeb, nejde-li o případy dle odst. 4.1, nevzniká objednateli nárok na slevu ani vrácení případně uhrazené ceny nebo její části. 

4.3. Není-li poskytnutí služeb nebo účast na kurzu ze své podstaty vázána na osobu objednatele / klienta / účastníka, je možné vyslat náhradníka s tím, že identita náhradníka a nahrazovaného účastníka nám musí být oznámena nejpozději před zahájením poskytování služeb. V případě vyslání náhradníka, nebude účtován storno poplatek a služba se má za poskytnutou objednateli, jenž je též povinen uhradit příslušnou cenu.

4.4. Změnit závaznou rezervaci je možné po dohodě s AR pouze ze závažných důvodů (například prokazatelná nemoc účastníků). Pokud to bude možné, AR nabídne účast na stejné akci v jiném termínu nebo jiné akci podle výběru objednavatele. Tím není dotčeno právo spotřebitele odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku do 14 dnů od jejího uzavření, pokud nebylo na žádost objednatele zahájeno s poskytováním služeb před uplynutím této lhůty

 

V. Cena služeb, splatnost

5.1. Cena služeb je uvedena v našem aktuálním ceníku na webové adrese www.akademierodicovstvi.cz. Ceny uvedené v námi odesílaných nabídkách nebo rozesílaném ceníku jsou platné 30 dní od jeho odeslání, není-li výslovně uvedeno jinak.

5.2. V případě některých specifických služeb je cena závislá na specifikách objednávky, v takovém případě Vám bude taková cena mimo kritéria aktuálního ceníku sdělena v námi odeslané zprávě s vyžádáním její akceptace z Vaší strany. V případě, že neobdržíme od Vás potvrzení o souhlasu s takovou cenou, považuje se objednávka za stornovanou a nevzniká povinnost k jejímu plnění ani k úhradě ceny. 

5.3. Ceny jsou uváděny v českých korunách bez DPH, není-li výslovně uvedeno jinak.

5.4. Odesláním objednávky vyjadřujete souhlas s cenou uvedenou v nabídce nebo ceníku pro objednávanou službu.

5.5. Cena je splatná na základě platebních podmínek zaslaných odběrateli elektronicky. Zálohovou fakturu AR nevystavuje. Po úhradě ceny objednaných služeb a připsáním těchto peněz na náš bankovní účet je klientovi vystaven daňový doklad.   

5.6. AR je povinna vystavit daňový doklad ve lhůtě a s náležitostmi vyžadovanými platnými právními předpisy. Daňový doklad Vám bude odeslán na adresu uvedenou ve Vaší objednávce, nebude-li výslovně sjednáno jinak.  Učiněním objednávky souhlasíte se zasíláním daňových dokladů pouze v elektronické podobě.

5.7. Faktura musí obsahovat veškeré údaje vyžadované příslušnými právními předpisy. Pokud nebude faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, jste oprávněni ji vrátit AR ve lhůtě pěti (5) dnů od jejího doručení s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů.

5.8. Cena bude uhrazena bankovním převodem na účet AR uvedený v platebních podmínkách zaslaných elektronicky, nedohodnou-li se smluvní strany v souladu s platnými právními předpisy jinak. Platba se považuje za uhrazenou okamžikem připsání na náš účet.

5.9. Právo účasti na kurzu, semináři apod.  vzniká až na základě úplné úhrady ceny objednaných služeb dle potvrzené objednávky, není-li předem s AR dohodnuto jinak. AR si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí služby, nevpustit do místa konaní kursu, semináře nebo podobné akce nebo klienta z takého místa vykázat v případě, že nebude předem uhrazena příslušná cena služeb, a klient se zavazuje tyto prostory na výzvu pracovníka AR opustit. Se souhlasem AR lze cenu služeb uhradit nejpozději v hotovosti v první den poskytování příslušné  služby, nejpozději před jeho zahájením.

5.10. V případě, že vůči AR máte neuhrazené platební závazky, vyhrazujeme si právo neposkytovat Vám jakékoliv služby nebo plnění a poskytování služeb přerušit nebo omezit, a to i v případě, že již objednávka byla námi potvrzena nebo i v případě, že jsme s jejich poskytování započali, a to bez jakéhokoliv Vašeho nároku na slevu, kompenzaci nebo náhradní plnění.

 

VI. Odpovědnost za vady

6.1. S ohledem na specifickou povahu námi poskytovaných služeb neneseme jakoukoliv odpovědnost za případné ztráty, škody, osobní nebo profesní negativní dopady, ztráty obchodních příležitostí nebo zaměstnání, ušlý zisk nebo výdělek, Vaše ani členů domácnosti, jež by mohly být považovány za přímý nebo nepřímý důsledek námi poskytnutých služeb, ani za dodržení nebo nedodržení učiněných doporučení.

6.2. S ohledem na specifickou povahu našich služeb a plnění berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jediným Vaším nárokem v případě Vaší nespokojenosti s výsledky kurzů, seminářů, poradenství a koučování je právo na přiměřenou slevu u dalších objednávaných služeb, a to pouze za podmínky, že vady našeho plnění byly přímo způsobeny porušením našich povinností postupovat s řádnou odbornou péčí obvyklou u takových druhů plnění. O výši přiměřené slevy na další služby rozhoduje statutární orgán AR.   

 

VII. Internetové spojení

7.1. Internet je nestabilní médium, proto nemůžeme zaručit nepřerušení či bezchybné připojení na naše stránky, stejně jako neodpovídáme za funkčnost a kompatibilitu našich stránek s Vaším softwarem či výskyt aplikací, které mohou ohrozit či poškodit některá zařízení. 

7.2. Vyhrazujeme si právo omezit přístup na stránky kdykoliv bez předchozího upozornění, zejména za účelem údržby a aktualizace našich stránek.

 

VIII. Informace na stránkách

8.1. Na stránkách uvádíme vybrané informace o poskytovaných službách. Tyto informace jsou pouze orientační a doporučující, v žádném případě nezakládají odpovědnost za Vaše další použití našich produktů/výsledků našich služeb. 

8.2. Objevíte-li na stránkách jakékoli nepřesnosti, dejte nám, prosím, vědět, abychom je odstranili. Rovněž uvítáme Vaše nápady a tipy k produktům. 

 

IX. Ochrana duševního vlastnictví

9.1. Obsah naších webových stránek i jakýchkoliv tiskových materiálů poskytovaných v rámci služeb zahrnující zejména texty, fotografie, grafická a jiná výtvarná díla, software, ochranné známky a jiná práva požívající ochrany je výlučným vlastnictvím AR nebo je AR jejich oprávněným uživatelem. Bez předchozího písemného souhlasu nejste oprávněni jakoukoliv jejich část kopírovat ani jakkoliv používat nebo šířit. 

9.2. Odkaz na stránky a/nebo zahrnutí stránek částečně či úplně na stránkách třetích osob je přípustné pouze po předcházejícím písemném souhlasu AR. 

9.3. Na základě objednávky ani smlouvy ani jakéhokoliv plnění z naší strany nezískáváte jakékoliv právo užívat ve vlastních materiálech, označeních, názvech, firmě, obchodním jméně nebo značce jakékoliv části obsahu, k němuž má nebo vykonává příslušná autorská nebo jiná práva AR, zejména označení, ochrannou známku, jméno nebo symbol charakteristické nebo užívané společností AR nebo jinak charakteristické pro její činnost (dále souhrnně též jen „Označení“). Žádná taková Označení nejste bez našeho předchozího písemného souhlasu oprávněni používat ani ve vlastních materiálech, tiskovinách či webových stránkách.

9.4. Pro účely těchto VOP se „Metodami“ rozumí:

 • Dohody (10 kroková metodika)
 • Výchova hlavou a srdcem a její aplikace (označováno též „trojúhelník předávání zodpovědnosti“)
 • Redukční kříž sebevědomí a sebeúcta
 • 7 principů zdravé rodiny
 • Jak a co se děti učí (označováno též "ledovec")
 • Význam potřeb ve výchově a práce s potřebami a strachy dětí
 • Detailní analýza Jak porozumět potřebám mého dítěte
 • další metody, jejichž původcem je AR nebo k nimž vlastní práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, nebo je vykonává na základě smlouvy s jejich majitelem.

9.5. Berete na vědomí, že AR je výhradním držitelem:

 • autorských a jiných práv duševního vlastnictví týkajících se Metod, jejich tiskových, grafických, vizualizačních, prezentačních a jiných podkladů, ztvárnění, závěrečných zpráv, ať již v elektronické nebo datové podobě, včetně všech jejich součástí a prvků,
 • práv na označování a užití obsahu a prvků nyní i v budoucnu zahrnutých do Metod;
 • oprávnění k veškerým názvům a označením užívaným v souvislosti s Metodami, zejména grafické a slovní názvy Metod a jejich součástí, jejich loga, firmy, obchodní jména,
 • práv k veškerým vynálezům, algoritmům a postupům použitým v Metodách;
 • práva určovat, užívat a rozhodovat o specifické vizualizaci a prezentaci Metod;
 • šablon a schémat pro komunikaci s klienty, užívaných v rámci Metod;
 • práv k systému poskytování licencí a certifikace, včetně oprávnění k jejich změnám;
 • veškerých práv k počítačovým programům (software) týkajících se Metod.

 

X. Ochrana osobní údajů

10.1. Osobní údaje shromažďujeme v nezbytném rozsahu pro řádné poskytnutí služeb (jméno, příjmení, adresu, telefon a emailové spojení, další osobní údaje vyplývající ze specifiky požadovaných služeb, kurzů nebo seminářů).

10.2. Odesláním objednávky vyslovujete v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, svůj výslovný souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů v rozsahu uvedeném v předchozím odstavci, a to až do doby písemného odvolání takového souhlasu. Zavazujeme se nezpřístupnit osobní údaje žádné další osobě, která se přímo nepodílí na poskytování služeb nebo objednaných plnění. Dále se zavazujeme zabezpečit databázi s osobními údaji proti zneužití.

10.3. AR informuje tímto objednatele o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné, že osoba poskytující své osobní údaje má právo přístupu k nim, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 v případě, že zjistí, že AR porušuje své povinnosti vyplývající z tohoto zákona a má také právo požadovat zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidací svých osobních údajů, a to bezplatně.

10.4. Objednatel potvrzuje, že byl námi coby správcem osobních údajů informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Objednatel bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat.

10.5. Objednatel rovněž souhlasí ve smyslu §7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Objednatel si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem nabízení výrobků a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách a pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, může kdykoli odvolat formou písemné informace na adrese sídla vydavatelství.

10. 6. Berete na vědomí, že poskytování osobních údajů o účastnících kurzů, seminářů apod. podléhá podmínkám stanoveným zákonem o ochraně osobních údajů, a že některé údaje Vám, jako objednateli, můžeme sdělit, pouze pokud nám k tomu dotčených subjekt údajů udělí svůj souhlas. Za neposkytnutí takového souhlasu a následné neposkytnutí takových osobních údajů neneseme žádnou odpovědnost.

 

XI. Rozhodné právo, soudní řešení sporů  a soudní příslušnost, mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

11.1. Veškeré právní vztahy vyplývající z Vaší objednávky, smlouvy, těchto podmínek, našeho plnění nebo porušení či nedodržení závazků z naší nebo Vaší strany se řídí českým právem. 

11.2. Pro veškeré soudní spory se tímto sjednává místní příslušnost soudu příslušného dle sídla společnosti AR.

11.3. Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy s AR uzavřené podle těchto VOP je věcně příslušná Česká obchodní inspekce. Kontaktní údaje České obchodní inspekce jsou:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

11.4 V případě sporu mezi spotřebitelem a AR, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne AR spotřebiteli informace uvedené v odstavci 11.3 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

 

XII. Závěrečná ustanovení

12.1. Tyto podmínky ve spojení s objednávkou, kterou činíte, představují  dohodu o obsahu smlouvy o poskytnutí našich služeb. Stane-li se některá její část neplatná, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné ode dne: 19.1.2017.